menu

Kostenoverzicht

menu

Kostenoverzicht
Er wordt na een intake consult een kostenoverzicht meegegeven of toegezonden voor de in eerste instantie voorgestelde behandeling. In grote lijnen komt het er op neer dat een normale orthodontische behandeling inclusief gebitsafdrukken, röntgenfoto’s, beugels, controles in onze praktijk ongeveer tussen €2.200 en €2.900 kost.

Een behandeling met bijna ‘onzichtbare’ aligners (Invisalign®) kost wat meer, zo tussen de €2.000 en €3.300, in onze praktijk – wij zijn Diamond Provider van Invisalign®.

Kostenoverzicht behandeling

Wij proberen het kostenoverzicht op één A4-tje te presenteren in de vorm van een logisch verhaal in de volgorde van de voorgestelde beugels. De onderdelen en de bedragen worden genoemd en het geschatte aantal controles. Ook wordt op basis hiervan een geschat totaalbedrag vermeld.
Wat wij niet doen is overal ook nog de codes bij vermelden. De voor 2023 geldende codes en wat die inhouden zijn duidelijk vermeld op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308541_22/1/

Wij vinden een kostenoverzicht in de vorm van een opsomming van alle codes met omschrijvingen en bedragen maar zonder logische volgorde en zonder geschat aantal controles en zonder eindbedrag minder informatief en daarom minder zinvol. Vandaar onze keuze om een overzicht in de volgorde van de behandeling samen te stellen. Het geschatte aantal behandelingsmaanden is een schatting.

Inflatiecorrectie 2023

De NZa berekent de jaarlijkse inflatie-correctie van de tarieven en die passen wij toe en die hebben ook betrekking op de bedragen die in de kostenbegrotingen staan.
De NZa heeft de prestaties en tarieven voor 2023 vastgesteld en gepubliceerd.
De tarieven voor orthodontie worden met met 8,6% verhoogd per 1 januari 2023. Dit geldt ook voor lopende behandelingen. Daarnaast is in de prestatielijst een aantal wijzigingen aangebracht.

Wijzigingen in hoofdstuk F, Orthodontie

Er is ten behoeve van de behandeling met categorie 7 beugels, aligners / Invisalign®, een nieuwe prestatie toegevoegd. Met code F493 is het apart declareren van het verwijderen en opnieuw plaatsten van attachments gedurende de behandeling mogelijk gemaakt.
Daarnaast is aan het beugelconsult categorie 7 een * toegevoegd, zodat ook tijdens dit consult het mogelijk is gemaakte materiaal- en/of techniekkosten voor deze behandeling apart in rekening te brengen.

Behandelmaand

Er was wat onduidelijkheid over de interpretatie van een (behandel)maand. In de nieuwe regels is een definitie hiervan toegevoegd: Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd als behandelmaand.

Controle op afstand

Door de situatie van de afgelopen jaren met de coronacrisis is het mogelijk gemaakt om, indien deze gelijk is aan de fysieke prestatie, een prestatie op afstand uit te voeren. Het was wat onduidelijk wanneer een prestatie nu wel of niet om een fysiek contact vraagt. Daarom is een prestatie toegevoegd, code F520, voor een beugelconsult op afstand waarmee alleen de voortgang van de behandeling wordt beoordeeld. Deze prestatie vervangt het reguliere beugelconsult inhoudelijk dus niet, maar kan niet in dezelfde maand met het reguliere consult worden gedeclareerd.